BIURO RACHUNKOWE ONLINE

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ ONLINE

Księgowość to bardzo szerokie zagadnienie, które czasami może okazać się nieco kłopotliwe, zwłaszcza gdy dotyczy zakładania nowej działalności, dokonywania naliczeń oraz rozliczeń podatkowych a także pozostałych zobowiązań publicznoprawnych, wykonywanych przez osoby mające niewielką wiedzę na ten temat.

Prowadzenie księgowości online lub stacjonarnie to zadanie przeznaczone dla osób posiadających odpowiednią wiedzę popartą doświadczeniem.


Dlatego jeśli zależy Ci na profesjonalnych usługach z zakresu księgowości nie zwlekaj z podjęciem współpracy z dobrym i skutecznym w swoich działaniach
Biurem Rachunkowym Online.

umów konsultacje księgowe
*usługa przeznaczona
dla Klientów biura

Aktualności rachunkowe / podatkowe

Prowadzenie księgowości online - zakres usług

Biuro rachunkowe online świadczy usługi tj.:

 • Pełna księgowość online – polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych z zakresu księgowości. Jest to jedna z najbardziej skomplikowanych form, jeżeli chodzi o księgowość. Prowadzenie ksiąg rachunkowych to obowiązek każdej firm, gdzie przychody netto za rok 2022 wyniosły powyżej 2 mln euro.
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – pod tym określeniem kryje się księgowość uproszczona, która nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z KPIR online mogą skorzystać firmy, gdzie łączny przychód za poprzedni rok nie przekroczył 2 mln euro. Do form księgowości uproszczonej zaliczamy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz kartę podatkową.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. W tym przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłacenia określonego podatku od przychodu, bez możliwości rozliczenia kosztów. Stawki ryczałtu wynoszą: 17%, 15%, 14%, 12%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%.

KR

księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pełna rachunkowość – księgi rachunkowe (KR) – to najbardziej złożona forma ewidencji. 

W księgach rachunkowych (KR) odnotowuje się wszystkie operacje gospodarcze podmiotu w formie zapisów, które powinny być rejestrowane chronologicznie i systematycznie.
Do prowadzenia pełnej księgowości (KR) zobowiązane są między innymi:

 • spółki handlowe takie jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o. o. w organizacji), spółka akcyjna (spółka akcyjna w organizacji), prosta spółka akcyjna (prosta spółka akcyjna w organizacji), spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna bez względu na wielkość przychodów)

 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 mln euro (w 2022 roku odpowiada to kwocie 9 188 200 zł).

W przypadku osób fizycznych można dobrowolnie prowadzić pełną księgowość (KR), jeśli przychody za poprzedni rok były niższe, niż 2 mln euro.

Należy jednak o tym zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku obrotowego. Można to zrobić wprowadzając odpowiednie zmiany w swoim wpisie w www.ceidg.gov.pl.
Jeśli firma ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości (KR), nie ma obowiązku informowania o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego; nie ma też obowiązku informowania naczelnika o przejściu na księgi rachunkowe (KR) z powodu przekroczenia progu obrotów, czyli 2 mln euro.

Księgi rachunkowe (KR) mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej (program komputerowy).

Od 2024 roku podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy, których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro księgi rachunkowe (KR) będą musiały prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego.

Informacje z tych ewidencji trzeba będzie przesyłać do urzędu skarbowego w ustrukturyzowanej formie elektronicznej w wyznaczonych terminach w trakcie roku podatkowego, a także po jego zakończeniu.

Od 2025 roku ten sam obowiązek będzie dotyczył podatników PIT zobowiązanych do przesyłania ewidencji JPK_VAT.

Księgi rachunkowe składają się z kilku części. Są to:

 • dziennik

 • księga główna

 • księgi pomocnicze

 • zestawienie: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych

 • wykaz aktywów i pasywów (inwentarz).

Pełna księgowość (KR) oznacza też większą liczbę obowiązków. Poza prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dodatkowych ewidencji (na przykład środków trwałych, ewidencji magazynowej, itd.) obowiązkowe jest przede wszystkim przygotowanie sprawozdania finansowego.

Ważne! Sprawozdania finansowe niektórych podmiotów muszą być badane przez biegłego rewidenta. Dotyczy to między innymi grup kapitałowych oraz banków, SKOK, spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji), jeżeli kontynuują działalność, a także jednostek, która sporządziły w ubiegłym roku sprawozdanie finansowe i spełniły co najmniej dwa z warunków:

 • zatrudniały średnio więcej niż 50 osób

 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro

 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Jak przebiega proces prowadzenia ksiąg rachunkowych online

Prowadzenie pełnej księgowość online to nowoczesne i wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Proces prowadzenia pełnej księgowości online obejmuje kilka etapów:

 • Otwarcie ksiąg rachunkowych: po podpisaniu umowy z Biurem Rachunkowym Online, biuro otwiera księgi rachunkowe oraz tworzy dla Klienta konto umożliwiające wspólną komunikację (przesyłanie / odbieranie dokumentów księgowych oraz pozostałych, przesyłanie informacji o zobowiązaniach do urzędu skarbowego, ZUS oraz pozostałych urzędów).
 • Przesyłanie dokumentów: Dokumenty księgowe, takie jak faktury, rachunki, paragony, mogą być łatwo skanowane i przesyłane do systemu przez internet. Niektóre platformy oferują możliwość przesyłania dokumentów przez e-mail, a niektóre posiadają aplikacje mobilne umożliwiające skanowanie dokumentów bezpośrednio ze smartfona.
 • Księgowanie: wykwalifikowana/y księgowa/y online przeprowadza weryfikację merytoryczną wszystkich wstępnie zaksięgowanych dokumentów przesłanych przez Klienta. Wszystkie dane są rejestrowane, w odpowiedni sposób archiwizowane i przechowywane w bezpiecznym systemie. Klient ma możliwość w każdej chwili przeglądania, pobierania i przesyłania dokumentów przekazanych do Biura Rachunkowego Online.
 • Raportowanie i analiza: Klient ma dostęp do raportów finansowych i analiz, które są generowane automatycznie przez system. Dzięki temu przedsiębiorca może śledzić swoje finanse w czasie rzeczywistym.
 • Wsparcie i doradztwo: W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, klient może skontaktować się z księgowym online za pośrednictwem czatu na żywo, e-maila lub telefonu.

Kto może prowadzić księgi handlowe online?

 • Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz wykazać się niekaralnością (określony katalog przestępstw).
 • Jednak ze względu na skomplikowaną materię warto powierzyć czynności prowadzenia ksiąg rachunkowych online wykwalifikowanemu zespołowi, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenia z zakresu rachunkowości, podatków oraz kadr i płac. Nasz zespół księgowych na bieżąco aktualizuje wiedzę oraz podnosi swoje kwalifikacje z zakresu księgowości, prawa podatkowego oraz pozostałych przepisów niezbędnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych firm.

Jakie programy wykorzystuje się
w prowadzeniu pełnej księgowości online?

Istnieje wiele programów do prowadzenia pełnej księgowości online, które oferują różne funkcje i narzędzia.

Wybór odpowiedniego programu zależy od potrzeb danego  przedsiębiorstwa
.

Programy, które rekomenduje nasze biuro, (programy uznanej firmy Insert) umożliwiają prowadzenie pełnej księgowości online (księgi rachunkowe, pkpir, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Posiadają one odpowiednie narzędzia do zgodnego z obowiązującym prawem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz generowania różnego rodzaju raportów, a także obsługi pełnej obsługi kadr i płac.

Wiele z nich jest zintegrowanych z systemami sprzedaży, gospodarki magazynowej oraz bankowością, co w znaczący sposób ułatwia zarządzanie finansami firmy.

PKPIR

podatkowa księga przychodów i rozchodów

KPiR online

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to uproszczona forma księgowości. Pozwala ustalić przychody i koszty prowadzonej działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego. Ewidencję prowadzi się odrębnie za każdy rok, w formie papierowej lub elektronicznej, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów prowadzi się, jeśli:
 • firmę prowadzona jest jako osoba fizyczna, przedsiębiorstwo w spadku, spółka cywilna osób fizycznych, spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska
 • wybrane zostało opodatkowanie na zasadach ogólnych (12% i 32%) lub według stawki liniowej (19%)
 • przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 2 mln euro (w 2022 roku to jest 9 188 200 zł).
Nie ma obowiązku zawiadamiania naczelnika właściwego urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli przychody przekroczą 2 mln euro należy prowadzić księgi rachunkowe (KR – pełna księgowość). Dla kogo jest PKPiR Podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) można prowadzić, jeśli spełnione są trzy warunki:
 • podatek rozliczany jest na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 12% i 32%) lub liniowo, według stawki 19%,
 • działalność gospodarcza prowadzona jest indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, przedsiębiorstwo w spadku
 • przychody netto (bez VAT) z działalności gospodarczej albo przychody spółki nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro (w roku 2022 limit w złotówkach wynosi  9 188 200 zł).
Ważne! Jeśli w 2021 roku przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych osiągnęły równowartość lub przekroczyły limit 9 188 200 zł netto, podmiot zobowiązany jest w 2022 roku do prowadzenia pełnej księgowość w formie ksiąg rachunkowych (KR).
Kiedy założyć i jak prowadzić PKPiR Podatkową księgę przychodów i rozchodów zakłada się:
 • na dzień 1 stycznia każdego roku podatkowego lub
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.
Jakie ewidencje trzeba prowadzić łącznie z PKPiR Razem z PKPiR, dodatkowo należy prowadzić: Nie ma obowiązku prowadzenia:
 • karty przychodów pracowników
 • ewidencji wyposażenia o wartości początkowej ponad 1500 zł i przewidywanym okresie używania krótszym niż jeden rok.
Gdzie i jak długo przechowywać PKPiR PKPiR należy przechowywać – co do zasady – w siedzibie firmy lub w miejscu wykonywania działalności. Jeśli PKPiR prowadzi biuro rachunkowe, to księga, wraz z dokumentacją, powinna być przechowywana w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez biuro. Księgę wraz z dokumentację należy przechowywać 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego rozliczanego na podstawie tej księgi.

Ryczałt

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Doradztwo online
w zakresie ryczałtu

Kto może wybrać ryczałt

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można wybrać, jeśli jest się:

 • osobą fizyczną

 • wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych

 • wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku

 • wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych

 • wynajmującym lub wydzierżawiającym nieruchomości w ramach działalności oraz poza prowadzoną działalnością gospodarczą (najem prywatny

 • osobą, która sprzedaje przetworzone produkty rolne pochodzące z własnych upraw, hodowli lub chowu, w przypadku gdy wielkość tej sprzedaży przekracza kwotę przychodów zwolnionych z podatku. W 2021 roku jest to 40 tys. zł.

Kiedy można wybrać ryczałt

Ryczałt można wybrać:

 • rejestrując działalność gospodarczą

 • w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej od kolejnego roku podatkowego.

Nie można stosować ryczałtu, jeśli:

 • przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku przekroczyły 2 mln euro*

 • suma przychodów wszystkich wspólników przekroczyła 2 mln euro*, jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki handlowej

 • korzysta się z opodatkowania w formie karty podatkowej

 • korzysta się, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego

 • uzyskuje się przychody z tytułu prowadzenia aptek, kantorów oraz handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

 • wytwarza się wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

 • świadczy się usługi bądź sprzedaje się towary na rzecz byłego pracodawcy, dla którego świadczono pracę w poprzednim roku podatkowym.

* Kurs euro – według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

 • 17% w zakresie wolnych zawodów,

 • 15% ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, reklamowych, fotograficznych,

 • 14% ze świadczenia usług:
  a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
  b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
  c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1),

 • 12% ze świadczenia usług związanych m.in. z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), związanych m.in. z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),

 • 12,5%  m.in. z tytułu umowy najmu nieruchomości, ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, od nadwyżki ponad 100 000 zł,

 • 10% ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,

 • 8,5% m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów m.in. z tytułu najmu nieruchomości, ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, do kwoty 100 000 zł,

 • 5,5% m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,

 • 3% m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,

 • 2% ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Do kogo skierowane są usługi prowadzenia księgowości online?

Usługi naszego biura skierowane są do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • spółek prawa handlowego,
 • spółek cywilnych,
 • osób fizycznych.

Doradztwo w zakresie księgowości online oraz doradztwo podatkowe (usługa fakultatywna świadczona przez licencjonowanego doradcę podatkowego) oferowane przez Biuro Rachunkowe Online  to usługi stworzone i przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą, aby ten dział przedsiębiorstwa był zarządzany przez profesjonalistów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.


Dlaczego pełna księgowość online to najlepsze rozwiązanie?

Prowadzenie księgowości online niejednokrotnie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności wykonywania skomplikowanych i trudnych zadań.

Doświadczona kadra Biura Rachunkowego Online świadczy usługi na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu Klienci mogą spokojnie i bez żadnych obaw powierzyć prowadzenie księgowości online swojego przedsiębiorstwa.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, pkpir online, doradztwo księgowe online oraz wykonywanie wielu innych czynności przez firmę zewnętrzną (Biuro Rachunkowe Online) odciąża przedsiębiorcę, który może skupić się na pozostałych ważnych zadaniach.

Pracownicy biura zajmujący się pełną księgowością online regularnie uczestniczą w szkoleniach oraz kursach, podnosząc i aktualizując swoją wiedzę. Ma to znaczący wpływ na jakość obsługi księgowej oraz przebieg współpracy.

Do prowadzenia księgowości online wykorzystywane są specjalistyczne programy renomowanej i uznanej firmy Insert, dzięki czemu księgi rachunkowe online oraz pozostałe ewidencje są prowadzone według aktualnego stanu prawnego, są odpowiednio ewidencjonowane i  archiwizowane oraz w bezpieczny sposób przechowywane, tak by Klient miał pewność rzetelnego i bezpiecznego prowadzenia ksiąg online i by mógł w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich dokumentów oraz interesujących go informacji.

Zapraszamy również do skorzystania z naszych usług w kwestii kadr i płac, ubezpieczeń oraz zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.