BIURO RACHUNKOWE ONLINE

Obsługa kadrowo-płacowa

Kadry i płace to dział, który znajduje się w większości firm.
Prawidłowa obsługa kadr online wpływa nie tylko na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa
ale też na sam przebieg zatrudnienia pracowników a także obieg dokumentów pracowniczych.

Umów konsultacje kadrowo-płacowe
* usługa przeznaczona dla Klientów biura

Aktualności kadrowo-płacowe

Zakres obsługi kadrowo-płacowej firm

Obsługa kadrowo płacowa firm zajmuje się kwestiami związanymi z zatrudnieniem pracownika, a dokładniej zarządzaniem aktami osobowymi zatrudnionego oraz dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Do obowiązków działu kadr i płac należy zarządzanie:

 • Dokumentacją zgromadzoną w trakcie zatrudnienia pracownika
 • Umowami o pracę oraz innymi informacjami związanymi z przebiegiem zatrudnienia
 • Dokumentami dotyczącymi ustania zatrudnienia

 

W dziale obsługi kadr online najczęściej dochodzi do obiegu dokumentów tj. zwolnienia chorobowe, zwolnienia lekarskie, wnioski o urlop, wypowiedzenia. Kadry i płace zajmują się również wynagrodzeniami pracowników.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty wymagają skrupulatnej obsługi tego działu, co związane jest z posiadaniem odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową.

Obsługa kadrowo płacowa wiąże się również z koniecznością kontaktu z różnymi instytucjami m.in. Urząd Skarbowy, ZUS, co dotyczy najczęściej przesyłania różnych pism, rozliczeń, raportów.

Dokumentacja pracownicze - z czego się składa?

W zakres obsługi kadrowo-płacowej firm wchodzi również prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Można ją prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej. Brak dokumentacji pracowniczej lub prowadzona w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy można zostać ukaranym grzywną od 1000 zł do 30 tys. zł.

Akta osobowe pracownika składają się z 5 części: A, B, C, D, E i obejmują:

 • w części A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • w części B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
 • w części C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia,
 • w części D – odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.
 • w części E – dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu, w tym:
  • informacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę,
  • informację dotyczącą badania stanu trzeźwości pracownika, przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego,
  • informacje dotyczące przeprowadzonej przez pracodawcę kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu,
  • informację dotyczącą badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.


W zakresie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy istnieje obowiązek prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika:

 • dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy
  dokumentacji związanej z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopu wypoczynkowego
 • karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosku pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy)
 • karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także dokumentów związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację (art. 2376 i 2377 Kodeksu pracy).

Kiedy trzeba wydać kopię dokumentacji pracowniczej?

Kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej określonej we wniosku należy wydać nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

Ważne! Obecnie pracodawca nie wydaje już byłemu pracownikowi na jego wniosek odpisu świadectwa pracy, a kopię dokumentu przechowywanego w aktach osobowych.

Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

Istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej byłych pracowników (po zakończeniu stosunku pracy):

 • przez 10 lat, jeśli pracownik został zatrudniony w twojej firmie 1 stycznia 2019 roku lub później
 • przez 10 lat, jeśli pracownik został zatrudniony w twojej firmie w latach 1999–2018  pod warunkiem że złożysz do ZUS za wszystkie osoby zatrudnione w tym okresie:
  • oświadczenie (ZUS OSW) 
  • raport informacyjny (ZUS RIA).


Ważne! Okres 10 lat biegnie od ostatniego dnia w roku, w którym złożysz raport informacyjny.

 • przez 50 lat, jeżeli pracownik został zatrudniony w twojej firmie przed 1 stycznia 1999 roku. Nie ma znaczenia, czy osoba ta jeszcze pracuje, czy nie.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

 • poinformowanie pracowników, którzy rozpoczynają pracę, o zakresie ich obowiązków, sposobie wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz o ich podstawowych uprawnieniach
 • organizowanie pracy tak, by zapewnić pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników (przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji) wydajnej i jakościowej pracy
 • organizowanie pracę tak, by zmniejszać jej uciążliwości (zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie)
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w tym zakresie
 • terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń
 • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy
 • prowadzenie i przechowywanie w formie papierowej lub elektronicznej dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, płacowe oraz związane z wykonywaniem pracy)
 • udostępnienie pracownikom w formie pisemnej treść przepisów dotyczących równego traktowania
 • przeciwdziałanie mobbingowi.

Obsługa kadrowo-płacowa - do kogo jest skierowana?

 • małych, średnich oraz dużych firm działających w różnych branżach
 • spółek,
 • jednoosobowych działalności gospodarczych.

 

Obsługa kadr online stanowi ważny fundament wielu firm, dlatego przedsiębiorcy dla sprawniejszego funkcjonowania swojego biznesu powinni zdecydować się na takie rozwiązanie.

Koszty dotyczące obsługi kadrowo-płacowej firm przez biuro rachunkowe uzależnione jest od zakresu obowiązków i nakładów pracy, jakie zostaną zlecone przez klienta. Obsługa kadrowo płacowa zawiera cennik, który dopasowany jest do możliwości finansowych klientów, w taki sposób, aby współpraca pod względem kosztów była korzystna.

Dlaczego profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa firm jest tak ważna?

Profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa firm jest kluczowym elementem zarządzania firmą. Bez właściwej administracji pracowników i ich wynagrodzeń, nawet najbardziej innowacyjne i rentowne przedsiębiorstwo może napotkać poważne problemy. Skuteczna obsługa kadrowo-płacowa, to nie tylko kwestia działania w ramach obowiązujących przepisów, ale także – co niewątpliwie ważne – działanie mające bezpośredni wpływ na satysfakcję, zadowolenie oraz zaangażowanie dobrze obsłużonych pracowników.

Kto powinien prowadzić obsługę płac online?

Osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową firm powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i wiedzę na temat prawa pracy, a także umiejętności związane z zarządzaniem dokumentacją i komunikacją z instytucjami takimi jak Urząd Skarbowy czy ZUS. Wymagane jest także doskonałe rozumienie zasad i procedur dotyczących wynagrodzeń, zwolnień, urlopów i innych kluczowych aspektów zatrudnienia. Taka wiedza, umiejętności i doświadczanie pozwalają wykonywać zadania kadrowo-płacowe w sposób skuteczny i w pełni zgodny z prawem. Z tego też względu należy szukać wsparcia dla swojej firmy w tym zakresie należy korzystać wyłącznie u profesjonalistów z ugruntowaną wiedzą z zakresu obsługi kadrowej i płacowej firm.

Specjaliści od profesjonalnej obsługi kadrowo-płacowej firm

Biuro rachunkowe online to miejsce, gdzie znajdziesz specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej firmy. Nasi pracownicy posiadają aktualną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do skutecznego zarządzania dokumentacją pracowniczą, komunikowania się z instytucjami, a także obsługi płacowej firm.

Biuro rachunkowe online – dlaczego warto wybrać obsługę kadrowo-płacową firm?

Zarządzanie działem kadr i płac to wymagające zadanie, które nie zawsze jest proste do wykonania, zwłaszcza gdy nie mamy w tej kwestii odpowiedniej wiedzy. Jeżeli więc szukamy biura, które w sposób fachowy podejdzie do współpracy oraz zapewni stałą obsługę, warto wybrać Biuro rachunkowe online. Korzystając z takich usług, możemy liczyć na dużą wiedzę, zaangażowanie oraz doświadczenie specjalistów z zakresu obsługi kadr online.

Zarówno kontakt z pracownikami, jak i wykonywanie wszelkich zadań odbywa się zdalnie. W ten sposób klienci mogą w każdej chwili sprawdzić postępy pracy oraz szybko uzyskać ważne dla nich dokumentów.

Obsługa kadr online zdejmuje również z pracodawcy konieczność prowadzenia szkoleń dla pracowników tego działu, a także pozwala na zaoszczędzenie czasu, który można przeznaczyć na inne równie istotne sprawy.

Proponujemy zapoznanie się także z naszą ofertą ubezpieczeń i prowadzeniem księgowości online.